مجـــــدُ مريــــم يتعظـَّـم/Majdou maryam yata3azzam

مجـــــدُ مريــــم يتعظـَّـم Majdou maryam yata3azzam مجـــــدُ مريــــم يتعظـَّــم في المشــــارِقْ والغـــروبْ كَرِّموهـــــــا عَظِّموهــــا ملِّكوهـــــا في القلـــــوبْ Majdou maryam yata3azzam fil machariki wal ghouroub karrimouha 3azzimouha mallikouha fil kouloub - قـــــد تَلالتْ وتعالَــــتْ ما لأضْواهــــا غُـــــروبْ وهـــــيَ قالتْ حينَ نالــــتْ فلتطوِّبْنــي الشعـــــــوبْ - kad talalat wata3alat ma li2adwaha ghouroub wahya kalat 7ina nalat faltou6awwibni chou3oub… En Savoir Plus »